Extra belasting betalen voor afval(inzameling) door slapend college van B&W

Onze inwoners worden geconfronteerd met een belastingverhoging voor de inzameling van afval. Dit was niet nodig geweest als het college van B&W actie had ondernomen.

Al jaren is bekend dat het huidige contract voor afvalinzameling per 31 december 2019 zou aflopen. Het was dan ook logisch geweest om dit moment te gebruiken om per januari 2020 over te gaan tot een nieuw afvalinzamelingssysteem en daarbij 2019 als overgangsjaar te gebruiken. In plaats daarvan is het huidige contract door het college voor minimaal een jaar verlengd en worden onze inwoners geconfronteerd met een belastingverhoging. Zo stijgt afvalstoffenheffing voor 2020, ten opzichte van 2019, met 22,56 euro per huishouden. De oorzaak? Het bestaande (oude) afvalinzamelingssysteem wordt fors duurder. Met 7.255 huishoudens in onze gemeente betekent dat in totaal meer dan 160.000 euro belasting-verhoging.

Waarom moeten we overstappen op een nieuw systeem?       
De landelijke overheid is in 2014 het VANG (van afval naar grondstof) programma gestart. In het VANG zijn concrete ambities opgesteld voor afval voor iedere gemeente om aan te voldoen. Zo dient de hoeveelheid huishoudelijk (grof) restafval te worden teruggebracht naar gemiddeld 100 kilo per inwoner per jaar in 2020 en 30 kilo per inwoner per jaar in 2025. Met het huidige systeem van afvalinzameling met duobakken is het onmogelijk om aan deze ambities te voldoen. Dat zien ook andere gemeenten, daarom stapten zij (al eerder) massaal over op andere systemen en zijn er momenteel nog maar vijf gemeenten in Nederland die de duobak gebruiken.

Hoe staan we er in Nederweert voor? 
In Nederweert zitten we sinds 2016 op een gemiddelde van 136 kilo huishoudelijk (grof) restafval per inwoner per jaar. In 2016 was ook al bekend dat dit het maximaal haalbare is met het huidige systeem van afvalinzameling (duobakken).

Wat is er vervolgens gebeurd om de doelstelling voor 2020 te behalen?           
In oktober 2018 is een beleidskader vastgesteld. Met dit document heeft de gemeente besloten te willen voldoen aan de ambities die de landelijke overheid heeft gesteld. In dit document staan geen concrete plannen met hoe we aan deze ambities gaan voldoen.

Vijftien maanden later staat 2020 voor de deur. We waren tijdens de informatieavond van afgelopen dinsdag (3 december) dan ook zeer benieuwd naar wat er het afgelopen jaar op het gemeentehuis is bedacht aan acties om aan de ambities voor 2020 te voldoen. Tijdens deze informatieavond werd pijnlijk duidelijk dat het college ruim een jaar later niets is opgeschoten en dat er pas in kwartaal 1 van 2020 zal worden gestart met het proces om tot concrete plannen te komen.

Belastingverhoging
Doordat er het afgelopen jaar niets is gebeurd en er nog steeds geen concrete plannen zijn voor een nieuw systeem voor afvalinzameling is het huidige contract voor minimaal een jaar verlengd (‘en daarna voor zoveel langer als nodig’). Dit betekent dat we nu al weten dat de doelstelling voor 2020 sowieso niet wordt behaald. Omdat andere gemeenten wél al massaal zijn overgestapt op andere systemen, is het huidige systeem fors duurder geworden. Het college heeft daarom voorgesteld om de belastingen extra te verhogen voor 2020. De afvalstoffenheffing stijgt voor 2020, ten opzichte van 2019, met 22,56 euro per huishouden. Voor alle 7.255 huishoudens betekent dat in totaal meer dan 160.000 euro belastingverhoging. Wij vinden dit erg kwalijk aangezien de inwoners van onze gemeente hiermee opdraaien voor de inactiviteit van het college van B&W. Daarom zullen wij in de komende raadsvergadering uitgebreid stilstaan bij dit falen.

Wat hebben wij gedaan om deze situatie te voorkomen?
Voordat je wijst naar een ander, kijk je eerst naar jezelf. Daarom staan we ook kort stil bij wat De Nederweerter VVD de afgelopen tijd heeft gedaan om deze situatie te voorkomen. Zo hebben wij sinds oktober 2018:

ü  Onze visie gedeeld
We hebben meerdere malen aandacht gevraagd voor de ergernissen van onze inwoners over afval in het straatbeeld. Steeds vanuit de visie dat een juiste afvalinzameling bijdraagt aan onze leefbaarheid en ons economisch kansen biedt.

ü  Vooruitgekeken
Daarnaast hebben we vaak vooruitgekeken en benadrukt dat 2019 een natuurlijk moment is om samen de overstap te maken naar een nieuw afvalsysteem.

ü  Actief gecommuniceerd
We hebben actief gecommuniceerd: in november 2018, april 2019 en ook nu weer is door ons aandacht gevraagd voor de inzameling van ons afval.

ü  De juiste dingen gedaan
In juni 2019 hebben we ons eigen Aanvalsplan Afval gepresenteerd. Daarin hebben we ingezet op innovatievere manieren om afval op te halen met grote voordelen waaronder een aantrekkelijker straatbeeld en winkelbeleving voor bezoekers, minder overlast door zware voertuigbewegingen voor omwonenden, minder Co2-uitstoot, een verfijndere scheiding van afvalstromen en verhoogd recyclepercentage. Helaas geen steun van de coalitie of het college.