VVD Nederweert stelt schriftelijke vragen uitbreiding leisure-centre Nederweert (Loverbosch beheer)

De laatste tijd zijn er veel bewegingen in het dossier Leisureontwikkelingen, meer specifiek ten aanzien van het hotel. Goede communicatie en overleg met betrokken (markt)partijen is naar het oordeel van de VVD van cruciaal belang. Daarom heeft de VVD de volgende vragen aan het College van B&W gesteld, welke uiterlijk 4 september op schrift beantwoord moeten zijn. Zie voor PDF onderaan de pagina.


  1. Welke acties zijn er door het college ondernomen in dit dossier in de periode 5 juli 2018 tot heden?

  2. Deelt u de mening van de VVD dat de coalitie in Weert contact gezocht heeft met haar collega’s in de Staten om daar politieke steun te zoeken? Bij welke partijen gaat deze coalitie haar politieke steun zoeken in de Provinciale Staten, opdat de belangen van Nederweert behartigd worden? Welke stappen zijn daar al in gezet?

  3. Heeft het college gecommuniceerd met de provincie respectievelijk gemeente Weert over dit dossier? Zo ja, wanneer, op wat voor manier en wat is daar concreet uitgekomen? Zo nee, waarom niet en wanneer gaat dat wel gebeuren?

  4. Hoe typeert het college de bestuurlijke verhoudingen met gemeente Weert ten aanzien van dit dossier?

  5. Hoe zijn de bestuurlijke contacten met de gemeente Weert en provincie Limburg?

  6. Welke acties gaat het college ondernemen om het standpunt van Gedeputeerde Staten ook te laten rekenen op voldoende steun in Provinciale Staten?

page1image14408

  1. Typeert het college dit dossier als urgent? Zo ja, waarom en wat voor gevolgen heeft dat voor de wijze van aanpak van het college in dit dossier? Zo nee, waarom niet?

  2. Kanhetcollegeaangevenwatdegevolgenzijnvoordehuidigeactiviteiten in de leisurezone als er leisureontwikkelingen aan de Weerterzijde ontstaan?

  3. Wie is er aansprakelijk voor de gevolgschade als blijkt dat er leisureontwikkelingen (zoals bijvoorbeeld een bioscoop) aan de Weerterzijde van de A2 tot stand komen?

10.Zijn er afspraken met marktpartijen, gemeente(s) of de provincie Limburg gemaakt ten aanzien van dit dossier? Zo ja, welke? Hoe zorgt het college ervoor dat deze afspraken worden nageleefd?

11.Wat heeft het college al voor stappen gezet om de bioscoop-ontwikkeling aan onze kant van de A2 te laten ontwikkelen zoals in het convenant met Weert is vastgelegd?

12.Is er al overleg geweest met de provincie over de eventuele aanpassingen van de provinciale wegen?

13.Is er bij de ontwikkeling van het hotel rekening gehouden met de aansluiting van de randweg?

14.Zo ja in welke vorm en wie is er dan verantwoordelijk voor de kosten?

15.Er wordt in het persbericht van Loverbosch beheer aangegeven dat naast een KFC ook andere leisure bedrijven zich daar willen vestigen. Is daar al rekening mee gehouden middels een verkeersplan?

16.In het huidige leisuregebied komen momenteel 6.000 bezoekers. Hoeveel bezoekers kan de huidige infrastructuur aan? Wordt dit meegenomen in het onderzoek naar de Randweg?

17.Nu er op korte termijn daadwerkelijk zaken tot ontwikkeling lijken te komen, kan het college aangeven wat de investeringskosten zijn in de openbare ruimte?

18.Heeft het college al in beeld hoe het eindplaatje voor het gehele gebied eruit gaat zien?

19.Is hier al rekening mee gehouden in de begroting? Welke financiële risico’s loopt de gemeente Nederweert in dit dossier?

20.Komt er een integraal voorstel naar de gemeenteraad waarin alle financiële bijdrages en risico’s inzichtelijk worden gemaakt?

De VVD ziet de schriftelijke antwoorden met belangstelling tegemoet.