Zorgvuldige afweging nodig bij randweg

Bij de raadsvergadering van 12 juli werd onder grote publieke belangstelling de Structuurvisie N266 Nederweert besproken. Deze structuurvisie voorziet in het aanleggen van een randweg ten noordwesten van Nederweert, ter vervanging van de huidige provinciale weg aan het kanaal. De gemeenteraad werd gevraagd hierover advies uit te brengen. Later dit jaar is het dan aan Provinciale Staten om te besluiten of het randweg tracé verder uitgewerkt moet worden in een verkeerskundig ontwerp. De randweg is een belangrijk onderwerp voor Nederweert, en de VVD wil hier dan ook een zo zorgvuldig mogelijke afweging bij maken.

© Arno Ansems

In de discussie rondom de haalbaarheid en wenselijkheid van de randweg werd regelmatig de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse aangehaald. De MKBA is een gestandaardiseerde rekenmethode om te bepalen hoe de te verwachte maatschappelijke baten van het project zich verhouden tot de kosten. De MKBA van de randweg laat op dit moment zien dat de kosten hoger zijn dan de baten. Uiteraard moet daar actie op worden ondernomen, en dat kan op twee manieren: de kosten omlaag óf de baten omhoog. De kosten verlagen door rigoureus te bezuinigen op de aanlegkosten is voor de VVD geen optie. Dit zou tot een randweg leiden met een vergelijkbare overlast en verkeersonveiligheid als de huidige N266, en daar is Nederweert niet bij gebaat. Kortom, als er een randweg komt, dan moet deze kwalitatief zo hoogwaardig mogelijk worden aangelegd. Dus een randweg die goed in het landschap wordt ingepast, met hoge veiligheidsnormen en die zo min mogelijk overlast geeft voor omwonenden.

De VVD is dan ook tevreden dat het College van B&W gekozen heeft voor het verhogen van de baten als reactie op de MKBA. De nieuwe Structuurvisie Kanaalzone schept een duidelijk en positief beeld van wat de ontwikkelingsmogelijkheden rond de Zuid-Willemsvaart zijn indien de huidige N266 daar verdwijnt. Wij kunnen deze structuurvisie dan ook steunen. Omdat wij van mening zijn dat de structuurvisie van de Kanaalzone en de structuurvisie van de N266 onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dienen ze ook samengevoegd te worden m.b.t. het raadsadvies aan de provincie.

Voor de VVD is het belangrijk dat er nog de nodige stappen ondernomen worden om uiteindelijk te komen tot een afgewogen besluit in dit lastige dossier. Het valt niet te ontkennen dat er nog veel onduidelijkheden zijn. Zaken als de precieze verkeerskundige uitwerking van de randweg, de noodzakelijke maatregelen om knelpunten op te lossen, de exacte inrichting van de Kanaalzone en alle financiële consequenties dienen in de volgende fase nauwkeurig in kaart gebracht te worden. In beginsel staan wij als VVD positief tegenover de nieuwe randweg, maar een definitief standpunt wordt pas ingenomen wanneer voorgaande zaken helder en volledig in beeld zijn.

Fractie VVD Nederweert