VVD wil duidelijkheid over centrumplan

Bij de raadsvergadering van 14 maart jongstleden stond wederom de detailhandelsvisie op de agenda. Het ging over de stand van zaken bij de ontwikkeling van het centrum en de maatregelen die genomen zouden gaan worden. Het betrof hier de verkeersstructuur en bereikbaarheid van het centrum, de optimalisatie van de Lambertushof en de ontwikkeling van locatie Wijen. Het was een informatief agendapunt zonder besluitvorming, maar voor velen wel heel belangrijk.

© Arno Ansems

Verkeersstructuur en bereikbaarheid van het centrum

De eerste maatregelen zijn afgelopen week al genomen, zoals deze eerder door belanghebbenden als beste optie zijn aangegeven. In de Kerkstraat is tweerichtingsverkeer ingesteld tussen de kerk en de Lambertushof, wat de bereikbaarheid moet verbeteren. Tevens worden het aantal parkeerplaatsen in de Kerkstraat uitgebreid. De VVD heeft gevraagd om de maximale parkeerduur van een half uur op deze parkeerplaatsen uit te breiden, omdat gebleken is dat een half uur vaak te kort is. Het college zal zich daarover beraden. Wat betreft de houders van een invalidenkaart, deze mogen altijd overal onbeperkt parkeren. De aanpassing van de Brugstraat zal binnenkort gebeuren. Dit hangt af van provinciale besluiten.

Optimalisatie van de Lambertushof en ontwikkeling van locatie Wijen

De VVD heeft aangegeven het heel belangrijk te vinden dat er nu en in de toekomst op de Lambertushof een supermarkt blijft. Dit is van groot belang voor alle inwoners aan de noordzijde van Nederweert, de vele, vooral oudere inwoners die in de directe omgeving van het centrum wonen en ook alle winkeliers en speciaalzaken die rondom de Lambertushof hun boterham moeten verdienen. De supermarkt aan de Lambertushof is echter te klein voor de normen van deze tijd en op termijn niet meer levensvatbaar. Daarom is optimalisatie nodig. In de raadsvergadering van juli 2016 heeft de VVD aangegeven dat de vastgoedeigenaar van de Lambertushof alles in het werk diende te stellen om de locatie toekomstbestendig te maken. De gemeente moest hem zoveel mogelijk daarbij helpen om dit op zo kort mogelijke termijn mogelijk te maken. De VVD heeft toen geen definitief standpunt ingenomen over locatie Wijen, maar de bestemmingswijziging als deadline aangegeven. De gemeente heeft meteen toegezegd alle medewerking te zullen verlenen om vergunningen etc. en het aanleggen van infrastructuur (parkeerplaatsen) zo snel mogelijk te laten verlopen. De vastgoedeigenaar van de supermarkt aan de Lambertushof heeft tot nu toe echter niets gedaan.

Duidelijkheid

In de afgelopen raadsvergadering heeft de VVD aangegeven duidelijkheid te willen. Daarmee is iedereen gebaat. Wij hebben aangegeven dat de VVD geen medewerking zal verlenen aan een met de Lambertushof concurrerende ontwikkeling op de locatie Wijen. Dat betekent dus dat als er een supermarkt op de Lambertushof blijft, de VVD niet zal instemmen met de bestemmingsplanwijziging voor een supermarkt op de locatie Wijen. Maar omdat we duidelijkheid willen, hebben we de vastgoedeigenaar van de supermarkt aan de Lambertushof een tijdslimiet gesteld om over te gaan tot de nodige stappen. Hij krijgt de tijd om vóór 1 juli 2017 een ontvankelijke en realiseerbare vergunningaanvraag te doen voor de optimalisatie van de supermarkt. 

Fractie VVD Nederweert